Privacybeleid

Welkom bij NRF.EU

 

NRF B.V., Nederlandse Radiateuren Fabriek (hierna te noemen “NRF” of “ons” of “wij”) respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen “AVG”).

 

Wij verwelkomen uw bezoek en danken u voor uw interesse in de NRF website en producten.

 

De persoonsgegevens die u ons verstrekt in verband met uw bezoek aan de website of registratie en gebruik van de NRF-webshop worden verwerkt door NRF, die de beheerder is van deze gegevens in de zin van GDPR.

 

In dit Privacybeleid leggen we uit:

 • welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe,
 • voor welke doeleinden en op welke gronden wij uw persoonsgegevens verwerken,
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren,
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen,
 • hoe uw persoonsgegevens worden beschermd,
 • de rechten die u als betrokkene hebt,
 • ons gebruik van cookies,
 • hoe u contact met ons kunt opnemen.

NRF respecteert uw privacy

 

De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens, evenals de beveiliging van alle commerciële informatie, is onze topprioriteit en neemt een sleutelpositie in in al onze activiteiten. Wij verwerken persoonsgegevens die worden verzameld tijdens uw bezoek aan onze site, evenals wanneer u producten bestelt via onze site, vertrouwelijk en altijd in overeenstemming met de wet. Gegevensbescherming en informatiebeveiliging maken deel uit van ons bedrijfsbeleid. We eisen ook een adequate bescherming van uw persoonsgegevens van onze zakelijke partners en dienstverleners met wie we samenwerken.

 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen zijn:

 • basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel,
 • contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer,
 • gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres,
 • gegevens met betrekking tot uw bezoek aan onze website,
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt met het oog op het bijwonen van evenementen of vergaderingen,
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle andere persoonsgegevens die in uw sollicitatie zijn uiteengezet,
 • alle andere persoonlijke gegevens met betrekking tot u die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de hieronder uiteengezette gronden.

Uw gegevens worden door ons verwerkt voor de hieronder aangegeven doeleinden, gerelateerd aan het functioneren van de NRF-website en de levering van de daarin aangeboden diensten. Deze diensten kunnen onder andere bestaan uit het versturen van nieuwsbrieven.

 

Basis van gegevensverwerking – afhankelijk van de door u ondernomen activiteiten, kunnen deze zijn:

 • een contract voor de levering van diensten of acties die op uw verzoek worden ondernomen met het oog op het sluiten van een dergelijk contract,
 • een wettelijke verplichting die ons wordt opgelegd, bijvoorbeeld met betrekking tot boekhouding,
 • uw toestemming gegeven op de service – als u ervoor kiest om deze te geven,
 • ons gerechtvaardigd belang, bestaande uit verwerking:
  • voor de vaststelling, het onderzoek of de verdediging van mogelijke claims,
  • voor direct marketing doeleinden,
  • voor analytische en statistische doeleinden,
  • ten behoeve van klanttevredenheidsonderzoeken.

Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn om een contract af te sluiten (bijvoorbeeld in het geval van een nieuwsbriefovereenkomst).

 

Effect van het niet verstrekken van gegevens – afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens worden verstrekt:

 • onvermogen om de diensten van de website te gebruiken, zoals het ontvangen van een nieuwsbrief,
 • gebrek aan mogelijkheid om informatie te ontvangen over promoties of speciale aanbiedingen die in de service worden aangeboden.

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij onder andere uw IP-adres en het adres van de website van waaruit u naar ons bent gekomen, uw browsegeschiedenis op onze website en de datum en duur van uw bezoek (“Informatie over het gebruik van de website”). Deze informatie wordt anoniem verwerkt door onze analysetools. Andere persoonlijke informatie wordt alleen verzameld als u deze aan ons verstrekt, zoals wanneer u zich registreert, deelneemt aan een enquête, een verzoek verzendt en voor contractuele doeleinden.

 

Ongeacht het verkoop- of contactkanaal zet NRF zich in voor de bescherming van de privacy van klanten en gebruikers door de bescherming, vertrouwelijkheid en veiligheid van de aan ons toevertrouwde persoonlijke informatie te waarborgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

Belangrijkste principes

 

NRF is toegewijd aan de belangrijke principes van respect voor de grondrechten en alle toepasselijke wet- en regelgeving (we verzamelen en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende principes: (i) rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie; (ii) doelbinding van de gegevensverwerking; iii) minimalisering van gegevens; iv) de nauwkeurigheid van de gegevens; (v) beperking van de gegevensopslag; vi) integriteit en vertrouwelijkheid):

 • transparantie: wij verstrekken alle relevante informatie over de doeleinden van de gegevensverzameling en de ontvangers van de verzamelde gegevens,
 • naleving en redelijkheid: wij verzamelen en verwerken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de aangegeven doeleinden,
 • vertrouwelijkheid en integriteit: wij implementeren alle redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen openbaarmaking, verlies, wijziging of toegang door onbevoegde derden,
 • bewaring: wij bewaren persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking of de uitvoering van de gespecificeerde diensten,
 • Verantwoording: Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende principes: (i) rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie; (ii) doelbinding van de verwerking; iii) minimalisering van gegevens; iv) de nauwkeurigheid van de gegevens; (v) beperking van de bewaring van gegevens; vi) integriteit en vertrouwelijkheid,
 • Recht op toegang: Wij bieden klanten en gebruikers de mogelijkheid om hun persoonlijke gegevens rechtstreeks in te zien, te wijzigen en te corrigeren via persoonlijke accounts op onze websites. Als een gebruiker of klant het recht op verwijdering van zijn gegevens wil uitoefenen, heeft hij het volste recht om dit te doen en wij zullen hem helpen.

Gebruik, doel van de verwerking en overdracht van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, in het bijzonder: uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, worden verwerkt voor verschillende doeleinden:

 • voor zover nodig om de inhoud vast te stellen, vorm te geven, de elektronisch geleverde diensten te wijzigen, te beëindigen en naar behoren uit te voeren en om door u geplaatste bestellingen uit te voeren,
 • ten behoeve van het verwerken van door u geplaatste bestellingen voor producten die beschikbaar zijn in de NRF Webshop,
 • voor de verwerking van uw klachten en retourzendingen in geval van herroeping van het contract (terugzending van goederen),
 • uitvoering van via de NRF Webshop gesloten verkoopovereenkomsten, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomsten,
 • Als u instemt met het ontvangen van marketinginformatie van ons, inclusief het verzenden van elektronische commerciële informatie, worden uw persoonlijke gegevens ook door ons verwerkt om u informatie te verstrekken over onze winkel, aanbiedingen en promoties, evenals informatie over de producten en diensten van entiteiten die met ons samenwerken (met onze medeweten en uitdrukkelijke toestemming).

Het runnen van onze website en het aanbieden van producten via de webshop vereist het verzamelen van bepaalde persoonsgegevens die van u zijn verkregen. NRF is de beheerder van de persoonlijke gegevens die worden verstrekt in het registratie- / bestelformulier, de gegevens die nodig zijn om een gebruikersaccount aan te maken (bijv. wachtwoord, login), betalingsgegevens, voertuiggegevens, informatie met betrekking tot uw bestellingen en lege “mandjes”, “verlanglijstjes”, IP-adres (gebruikt voor fraudepreventiedoeleinden), informatie over opgeroepen pagina’s en alle andere informatie die wordt verwerkt met het oog op het verwerken van uw bestelling. Hoewel het voor u niet verplicht is om alle gevraagde informatie te verstrekken, kan het niet verstrekken van basisgegevens (zoals uw naam, achternaam, e-mailadres, postadres en, in het geval van geregistreerde gebruikers, uw login) NRF verhinderen uw bestelling correct te verwerken.

 

NRF heeft ook het recht om persoonsgegevens beschikbaar te stellen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavingsinstanties), om claims te verwerken en om de rechten, eigendommen en veiligheid van personen te beschermen.

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens doorgeven, zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. NRF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt als gegevensverwerker van NRF, zal NRF met die partij een verwerkersovereenkomst sluiten die voldoet aan de eisen die de AVG stelt.

 

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan het voor ons noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Een passend niveau van bescherming van uw gegevens, met inbegrip van het gebruik van passende waarborgen, wordt gewaarborgd door de toepassing van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn aangenomen.

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

 

Wij zorgen voor de uitoefening van uw rechten zoals hieronder aangegeven. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen bij e-mail: info@nrf.eu.

 

Recht om toestemming in te trekken

 

U hebt het recht om elke toestemming in te trekken die u hebt gegeven op het moment van registratie op de NRF Webshop, evenals tijdens het gebruik van diensten en functionaliteiten die op de Website worden aangeboden. De intrekking van de toestemming is van kracht vanaf het moment van intrekking. Intrekking van toestemming heeft geen invloed op de verwerking die door ons is uitgevoerd in overeenstemming met de wet vóór de intrekking ervan.

 

Het intrekken van de toestemming heeft geen negatieve gevolgen voor u. Het kan u echter beletten om diensten of functionaliteiten te blijven gebruiken die we alleen rechtmatig kunnen bieden met uw toestemming (bijv. Profiel delen).

 

Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u dit doen door op de afmeldknop in de voettekst van elke nieuwsbrief te klikken.

 

Recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens

 

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

 

Door ons af te melden voor het ontvangen van marketingcommunicatie met betrekking tot onze producten of diensten, of onze klanten, worden we geacht bezwaar te hebben gemaakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, inclusief profilering voor deze doeleinden.

 

Als uw bezwaar geldig blijkt te zijn en wij geen andere wettelijke basis hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw gegevens verwijderen waartegen u bezwaar hebt gemaakt.

 

Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)

 

U hebt het recht om te verzoeken om verwijdering van alle of een deel van uw persoonlijke gegevens. Wij behandelen een verzoek tot verwijdering van al uw persoonsgegevens als een verzoek om uw account bij de NRF Webshop te verwijderen.

 

U hebt het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken als:

 • u een specifieke toestemming hebt ingetrokken, voor zover persoonsgegevens werden verwerkt op basis van uw toestemming,
 • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt,
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden,
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor het uitvoeren van statistieken over het gebruik van de ucando.pl Internet Shop en tevredenheidsenquêtes, en het bezwaar is gerechtvaardigd geacht,
 • Uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt.

Ondanks uw verzoek om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, als gevolg van het indienen van een bezwaar of het intrekken van toestemming, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens bewaren voor zover nodig voor het instellen, onderzoeken of verdedigen van claims. Dit geldt in het bijzonder voor persoonsgegevens, waaronder uw naam, e-mailadres en bestelgeschiedenis, die wij bewaren met het oog op het onderzoeken van klachten en claims met betrekking tot het gebruik van onze diensten.

 

Recht op beperking van de gegevensverwerking

 

U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Als u een dergelijk verzoek indient, zullen wij u beletten bepaalde functionaliteiten of diensten te gebruiken, waarvan het gebruik de verwerking van de gegevens waarop het verzoek betrekking heeft, met zich meebrengt, totdat het verzoek in overweging wordt genomen. We sturen u ook geen communicatie, inclusief marketingcommunicatie.

 

U hebt het recht om ons te verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen:

 • wanneer u de juistheid van uw persoonsgegevens in twijfel trekt, in welk geval wij het gebruik van uw persoonsgegevens zullen beperken gedurende de tijd die wij nodig hebben om de juistheid van uw gegevens te verifiëren, maar niet langer dan 7 dagen,
 • wanneer de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is en in plaats van uw gegevens te wissen, verzoekt u om beperking van het gebruik ervan,
 • wanneer uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld of gebruikt, maar het voor u noodzakelijk is om uw claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen,
 • wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens – in welk geval de beperking is voor de tijd die nodig is om te overwegen of, gezien uw specifieke situatie, de bescherming van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder weegt dan de belangen die wij nastreven door uw persoonsgegevens te verwerken.

Recht op inzage

 

U hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens verwerken, en als dit het geval is, hebt u het recht:

 • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens,
 • informatie te verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën ontvangers van die gegevens, de beoogde bewaartermijn van uw gegevens of de criteria voor het bepalen van die periode, uw rechten onder de AVG en uw recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de bron van die gegevens, geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, en de waarborgen die worden toegepast in verband met de overdracht van die gegevens buiten de Europese Unie,
 • een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Recht op rectificatie

 

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens te rectificeren en aan te vullen. U kunt dit zelf doen in het gedeelte “Uw account”. Met betrekking tot andere persoonsgegevens heeft u het recht om ons te verzoeken deze gegevens te corrigeren (indien deze onjuist zijn) en aan te vullen (indien onvolledig). Hiertoe kunt u ons ook verzoeken om uw volledige klantaccount te verwijderen door een verzoek te sturen naar het e-mailadres: info@nrf.eu vanaf het e-mailadres dat momenteel is geregistreerd bij NRF Webshop.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

 

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt te ontvangen en vervolgens over te dragen aan een andere persoonlijke gegevensbeheerder van uw keuze, zoals een andere exploitant van vergelijkbare diensten. U hebt ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens rechtstreeks naar die andere verwerkingsverantwoordelijke te sturen, voor zover dit technisch mogelijk is.

 

Tijd voor compliance

 

Als u bij de uitoefening van de bovengenoemde rechten een verzoek bij ons indient, zullen wij aan een dergelijk verzoek voldoen of weigeren hieraan onmiddellijk te voldoen, maar niet later dan binnen een maand na ontvangst. Als we echter vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken niet in staat zijn om binnen een maand aan uw verzoek te voldoen, zullen we er binnen nog eens twee maanden aan voldoen door u van tevoren op de hoogte te stellen van de voorgenomen verlenging van de deadline.

Om technische redenen hebben we altijd 72 uur nodig om de instellingen die u in onze systemen hebt geselecteerd, bij te werken. Daarom kunt u tijdens het bijwerken van onze systemen een e-mail van ons ontvangen waarvoor u zich hebt afgemeld.

 

Cookies en soortgelijke technologieën

 

Algemene informatie

 

We gebruiken cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën om de kwaliteit, veiligheid en snelheid van uw zoeken naar informatie te verbeteren en voor reclamedoeleinden.

 

Een cookie is een tekstbestand dat informatie bevat die door uw computer of mobiele apparaat wordt verzameld wanneer u een website bezoekt. Cookies worden bij elk bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website (of naar een andere website die ze herkent).

 

Cookies worden opgeslagen in het geheugen van uw apparaat (computer, telefoon, enz.); u in staat te stellen alle functies van de Website te gebruiken en de instellingen van uw apparaat niet te wijzigen.

 

Met behulp van de juiste opties van uw browser kunt u op elk gewenst moment:

 • cookies verwijderen,
 • het gebruik van cookies in de toekomst te blokkeren.

Op deze Website worden cookies gebruikt om/voor:

 • informatie over uw sessie op te slaan,
 • statistische doeleinden,
 • Marketingdoeleinden
 • websitefuncties beschikbaar te maken.

Voor meer informatie over het beheren van cookies, inclusief hoe u het gebruik ervan in uw browser kunt uitschakelen, kunt u het helpbestand van uw browse raadplegen. Bovendien vindt u relevante instructies op de volgende pagina’s, afhankelijk van de browser die u gebruikt:

 • Firefox
 • Chroom
 • Safari
 • Microsoft Edge
 • Of een andere browser die u gebruikt.

Meer informatie over cookies is te vinden op Wikipedia.

 

Webbakens (ook bekend als internettags, pixeltags of GIF’s) zijn elektronische bestanden die meestal een afbeelding bevatten die uit één pixel bestaat. Ze kunnen op websites of in e-mails worden geplaatst om informatie te verzenden. Vergelijkbare technologieën zijn methoden voor het opslaan van informatie door uw webbrowser of apparaat anders dan cookies en webbakens, zoals flashcookies, HTML 5-cookies en andere softwareoplossingen.

 

Het is mogelijk om cookies, webbakens en soortgelijke technologieën te blokkeren, te verwijderen of te deactiveren met behulp van de juiste browse-instellingen op uw apparaat, op voorwaarde dat uw apparaat dit toestaat. Als u de bovengenoemde technologieën blokkeert of deactiveert, kunt u nog steeds bepaalde functies op onze websites gebruiken. Bepaalde handige functies werken echter niet zonder actieve cookies. Bovendien, als cookies zijn gedeactiveerd, moet u mogelijk vaker uw wachtwoord invoeren tijdens het browsen.

 

EXTERNE DIENSTEN / ONTVANGERS VAN GEGEVENS

Om onze diensten te verlenen, maken we gebruik van derden aan wie uw gegevens kunnen worden overgedragen (alleen voor de doeleinden die in dit beleid worden aangegeven).

 

Hieronder vindt u een lijst met mogelijke ontvangers van uw gegevens:

 • bij NRF aangesloten bedrijven,
 • personen die met ons samenwerken op basis van civielrechtelijke contracten, ter ondersteuning van onze huidige activiteiten,
 • leverancier van communicatiesoftware,
 • leverancier van projectmanagementsoftware,
 • e-mailbox provider,
 • boekhoudkantoor,
 • leverancier van het mailingsysteem,
 • entiteit die marketingdiensten verleent,
 • facilitator voor serviceoptimalisatie,
 • aanbieder van sociale netwerkdiensten,
 • leverancier van kantoorsuites,
 • hostingprovider,
 • entiteit die technische ondersteuning biedt,
 • relevante overheidsinstanties voor zover de beheerder verplicht is om gegevens met hen te delen.

Welke cookies gebruiken we?

 

We gebruiken verschillende soorten cookies, webbakens en vergelijkbare technologieën:

 • “session-only” technologieën, die alleen op uw apparaat werken voor de duur van uw webbrowser,
 • persistente technologieën, die blijven functioneren, zelfs nadat een enkel bezoek aan de site is beëindigd en meestal worden gebruikt om het volgende bezoek van een bezoeker aan de site te personaliseren.
 • gepatenteerde technologieën geïmplementeerd door de NRF.
 • technologieën van derden van andere sites van derden dan deze website.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens niet verzamelen of opslaan via cookies of vergelijkbare technologieën.

 

Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?

 • Noodzakelijk: Onze eigen cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën kunnen worden gebruikt voor zover nodig voor de werking van deze website. Het bovenstaande omvat technologieën die u in staat stellen toegang te krijgen tot onze websites. Dit is ook nodig om websiteverstoringen te detecteren, misbruik te voorkomen en de beveiliging te verbeteren en om u in staat te stellen verschillende functies van onze site te gebruiken, zoals winkelwagentjes, het opslaan van zoekresultaten of vergelijkbare functies.
 • “Gedragscookies”: Eigen cookies, webbakens en soortgelijke technologieën kunnen worden gebruikt voor doeleinden die verband houden met het evalueren van de prestaties van de site, het verbeteren van de inhoud op de site, het analyseren van hoe gebruikers onze site gebruiken en het bepalen of een gebruiker een aangeboden item of een verwijzing bekijkt.
 • “Functionele” cookies: Onze eigen cookies, webbakens of andere soortgelijke technologieën kunnen worden gebruikt om u verbeterde functionaliteit te bieden wanneer u onze site bezoekt of onze site gebruikt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het identificeren van u wanneer u zich aanmeldt bij de site, of het onthouden van uw interesses, voorkeuren en eerder bekeken items.
 • Advertentie- of targetingcookies: Cookies, webbakens en soortgelijke technologieën, zowel eigendom als van derden, kunnen worden gebruikt om inhoud, inclusief advertenties, op de Site aan te bieden die in overeenstemming is met uw interesses.

Google Analytics

 

We gebruiken analysediensten van Google Analytics die worden aangeboden door Google Inc. met het oog op continue verbetering van onze website. In het belang van de gegevensbeveiliging wordt een anoniem IP-adres van de gebruiker naar de servers van Google verzonden. Google onderneemt namens NRF activiteiten in het kader van het analyseren van het gebruik van de website, het opstellen van rapporten over de website-activiteit en het leveren van aanvullende diensten met betrekking tot het gebruik van de website en internet.

 

Daarnaast gebruiken we Google Analytics-rapporten om anonieme informatie over de demografie (zoals leeftijd en geslacht) en interesses van bezoekers van onze website te analyseren, evenals om de effectiviteit van door ons op andere websites geplaatste advertenties te analyseren.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

We slaan uw persoonlijke gegevens op voor de duur van uw klantaccount met het oog op het beheer van uw account en gerelateerde functionaliteit en andere diensten in overeenstemming met de Algemene voorwaarden, evenals voor marketingdoeleinden. Na het verwijderen van uw account worden uw gegevens verwijderd, met uitzondering van de volgende informatie: hash van uw e-mailadres en datum van afmelding uit onze database.

 

In het geval van gegevens die worden verstrekt met het oog op het verwerken van een door u geplaatste bestelling, bewaren wij uw gegevens gedurende de wettelijk vereiste periode, inclusief de boekhoudwet en belastingvoorschriften.

 

In het geval van gegevens die worden verstrekt voor marketingdoeleinden, slaan we uw gegevens op zolang we een wettelijke basis hebben om dit te doen, wat meestal betekent totdat u uw toestemming intrekt, met uitzonderingen die voortvloeien uit de toepasselijke wetgeving of in specifieke gevallen gerechtvaardigd door het belang van de beheerder.

 

We slaan persoonlijke gegevens op van gebruikers die niet zijn ingelogd voor een periode die overeenkomt met de levenscyclus van cookies die op hun apparaten zijn opgeslagen.

 

Veiligheid

 

NRF gebruikt technische en organisatorische maatregelen om te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden en ongerechtvaardigde openbaarmaking van uw gegevens die wij beheren. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken worden voortdurend ontwikkeld en aangepast aan de technologische ontwikkelingen op dit gebied.

 

NRF zorgt voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door middel van passende technische en organisatorische maatregelen om onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging en beschadiging van gegevens te voorkomen.

 

Bovendien besteden we speciale aandacht aan het feit dat persoonlijke informatie:

 • corrigeren en op rechtmatige wijze worden verwerkt,
 • uitsluitend voor welbepaalde doeleinden zijn verkregen en niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden
 • adequaat, relevant en niet overbodig
 • nauwkeurig en up-to-date,
 • niet langer bewaard dan nodig,
 • verkregen in overeenstemming met de rechten van de personen op wie het betrekking heeft, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen toegang,
 • veilig opgeslagen,
 • niet overgedragen zonder adequate bescherming.

Vergeet voor uw veiligheid niet om het volgende te doen:

 • log uit van de NRF Webshop aan het einde van een sessie (voltooide aankopen, toevoegen van berichten aan het forum, enz.). Het simpelweg sluiten van uw browservenster betekent niet dat u zich afmeldt bij de ucando.pl website. Uitloggen van de ucando.pl website vindt plaats wanneer u op de knop “Afmelden” klikt, die zich in de rechterbovenhoek van de pagina bevindt,
 • de login en het wachtwoord van het account van de Klant vertrouwelijk te houden, in het bijzonder om de gegevens (login, wachtwoord) niet aan derden bekend te maken,
 • antivirusprogramma’s gebruiken, waaronder het regelmatig scannen van schijven op virussen,
 • Gebruik de website en de webshop alleen via vertrouwde computers waarop alleen geverifieerde software is geïnstalleerd. Het gebruik van de computer van iemand anders brengt het risico met zich mee dat uw login, wachtwoord of andere gegevens die u verstrekt, worden onderschept,
 • Als u de website of de webshop echter gebruikt vanaf een buitenlandse computer, bijvoorbeeld in een internetcafé, vergeet dan niet om geen gegevens op uw computer op te slaan en de geschiedenis van pagina’s die u hebt bezocht te verwijderen. De opgeslagen gegevens kunnen worden gebruikt door de persoon die de computer na u zal gebruiken.

Verzoek om toestemming

 

Met uw toestemming willen wij uw gegevens ook gebruiken om u te informeren over onze producten en soms om uw mening erover te vragen. Deelname aan deze campagnes is geheel vrijwillig. Om uw gegevens te verwerken voor commerciële en marketingdoeleinden, zorgen wij ervoor dat u uw toestemming krijgt en dat u weet waar u mee instemt en onder welke voorwaarden.

 

Contact

 

Als u suggesties heeft of niet tevreden bent met de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan, neem dan contact met ons op. Als we, ondanks onze inspanningen om de nauwkeurigheid van de gegevens te waarborgen, fouten in onze databases ontdekken, zullen we op uw verzoek de juiste correcties aanbrengen. We raden u aan contact met ons op te nemen als u twijfelt over uw rechten of zorgen.

 

info@nrf.eu

+31485476476

 

NRF Bv

Langenboomseweg 64

5451 JM

Mill, Nederland.

 

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25 augustus 2023.

Webshop